Společnosti Spartan Warrior (provozovatel Pavlína Mrštná)

Se sídlem Zelená alej 1225, 570 01 Litomyšl 
IČO 04034678 DIČ CZ7256063507

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.spartanwarrior.eu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obchodních společností Spartan Warrior se sídlem  Zelená alej 1225, 570 01 Litomyšl (dále jen "prodejce") se použijí pro smluvní vztahy uzavřené v internetovém obchodě www. Spartanwarrior.eu

1.2. Poštovní adresa pro doručování na prodejce je Zelená alej 1225, PSČ 570 01 Litomyšl. Elektronická adresa prodávajícího je info@spartanwarrior.eu. 

Kupujícím je spotřebitel (který spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo jiným způsobem mimo podnikatelskou činnost nebo mimo výkon samostatné činnosti ) Nebo jinou osobou (dále jen "kupující").

1.3. Právo a povinnosti kupujícího a kupujícího jsou řízeny těmito VOP (platné ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89 / 2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ") a ostatními souvisejícími předpisy.

 1. VZNIK SMLOUVY

2.1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky provedené kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodejce zveřejněné na internetových stránkách prodejce pod spartanwarrior.eu. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ vylučuje objednávku s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodejce. Objednávku lze učinit také telefonicky. V takovém případě je objednávací formulář na základě telefonické objednávky kupujícího vyplněn a odeslán kupujícím kupujícímu. Takto získaná objednávka se považuje za objednávku uskutečněnou kupujícím a dále se řídí všemi ustanoveními těchto VOP.

2.2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje: 
a) identifikační údaje kupujícího - jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo; C) požadované množství zboží 
d) cena 
e) místo dodání, pokud není uvedeno, že se jedná o adresu bydliště kupujícího; Včetně souhlasu s náklady na dodávku. 
Není-li objednávka požadovaných údajů považována za řádnou objednávku a není možné ji potvrdit jak byla odeslána kupujícím. Prodávající se v takovém případě kontaktuje bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění chybných objednávek.

2.3. Objednávka je doručena prodejci prostřednictvím elektronické komunikace. Kupující přijímají objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat ve lhůtě 24 hodiny od jejího odeslání a e-mailem na adresu vodickova@spartanwarrior.eu , Pouze pokud bude odvolání objednávky doručeno na prodejce dříve než prodejce odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.

2.4. Potvrzení kupujícímu o její obdržení po dodání objednávky neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení). Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodejcem oprávněn učinit samostatně.

2.5. Doručením objednávky kupujícímu uzavřena smlouva mezi kupujícím (dále také "smlouva"). Současně platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách spartanwarrior.eu je provedena s výhradou vyčerpání zásob nebo ztrátou schopnosti prodejce plnit.

2.6. prodejce je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy

nebo její části odstoupit v těchto případech: 
a) výrobky se již nevyrábí; 
b) zboží není již dodáno; ; 
e) existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodejci nelze spravedlivě

Vyžadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, bude kontaktovat prodejce bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla potvrzena prodejcem, jeho částka bude vrácena, nejpozději do 30 dnů od oznámení potvrzení objednávky.

2.7. kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.8. vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

 1. DODÁVKA ZBOŽÍ

3.1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, které označil jako své bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se považuje za místo k úhradě kupní ceny, pokud nebude uhrazeno jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.

3.2. Místo dodání potvrdí prodejce kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.3. Obvyklé lhůty pro dodání zboží činí 5 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může být dodací lhůta činit až 30 dní, kdy kupující bude elektronickou cestou informován při potvrzení objednávky prodejcem nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení. Po marném uplynutí této lhůty lze s kupujícím uzavřít další dodací lhůtu; Není-li tato smlouva uzavřena, považuje se za smlouvu za zrušenou. 
V takovém případě musí být kupující a kupující povinni vydat, co již bylo provedeno.

3.4. Zboží je dodáváno těmito způsoby: a) prostřednictvím smluvního dopravce / dopravce; b) prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen "poštou") 
3000, - Kč, je doručí je prodejcem poštou nebo prostřednictvím smluvního přepravce kupujícím v dohodnutém termínu dodání a na jeho náklady.

Prodávající předal smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48 hodin od uzavření smlouvy, pokud byl zvolen platbou v hotovosti, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny

(Viz bod 4.3.), Pokud byl zvolen jiný způsob platby než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet začíná tato lhůta běžet až do okamžiku připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích může doba expedice prodloužit.

Přehled možných způsobů doručování zásilek a jejich ceny pro:

Expresní balíková služba GLS * Česká republika a Slovensko

105 CZK

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírka DPD / PPL

24 CZK

Převodem z účtu

0 CZK

Online platba kartou

0 CZK

Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně dph.

3.5. V případě neposkytnutí kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se zboží doručit následující pracovní den, resp.si dohodnout (telefonicky nebo jiným vhodným způsobem) kupujícímu jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a je-li kupující v místě dodávky zastižen, postupuje podle pravidel pro doručení stanovených poštovním vedením. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je povinen kupujícímu na prodejci na jeho výzvu uhradit.

3.6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván návod k údržbě produktu. Při dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura ve formátu pdf s doklady daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokladu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

3.7. Nebezpečná škoda na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držitel poštovní licence / přepravce).

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na spartanwarrior.eu platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.

4.2. úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:

 • a) dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
 • b) v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
 • C) bezhotovostně na účet prodávajícího vedeného u ČSOB, as číslo účtu 280134520 / 0300 a při odeslání objednávky
 • D) platební kartou na účet 280134520 / 0300 vedený u ČSOB, as, resp. V případě platby kreditní kartou kupující uděluje po odeslání objednávky souhlas s zpracováním jeho kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) zpracovatelem plateb za účelem zasílání informací o Platbě. Zpracovatelem plateb je společnost Checkout Ltd., se sídlem 1 st. Podlaží, 32 Wigmore Street, W1U 2 RP Anglie.

4.3. Platby kupních cen uskutečněných bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodejcem a kupujícím uzavřeno v hotovosti, se považují za uskutečněné okamžikem jejich provedení osobou zmocněnou k tomu prodávajícím nebo pracovníkovi držitele poštovní licence nebo pracovníkovi smluvního dopravce.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1 občanského zákoníku nelze mimo jiné zrušit smlouvu o dodávce zboží, která byla upravena podle přání kupujícího nebo jeho osoby, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, Z obalu vyňal az hygienických důvodů není možné jej vrátit.

5.2. Neexistuje-li případ uvedený v článku 5.1. nebo jiný případ, kdy nelze vyloučit smlouvu, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit a Do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodávka několika částí, tato lhůta uplyne ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno odesílateli v lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využívat vzorový formulář poskytnutý prodejcem, který tvoří přílohu VOP. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo na adresu elektronické pošty prodejce.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 5.2. VOP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy k prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to iv případě, kdy zboží nemůže být vráceno svým charakterem obvyklým poštovním způsobem.

5.4. VOP vrátí prodejce peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým přijal prodejce od kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnutému kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud kupující souhlasí s tím, že kupujícímu nevloží další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniklých na zboží je prodejcem oprávněn jednostranně započíst oproti kupujícímu nárok na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodejce kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnuto kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, smlouva o darování zaniká a kupující je povinen vrátit se spolu s zbožím I poskytnutý dárek.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran v oblasti práv z nesprávného plnění jsou řízeny příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 5 až 6 občanského zákoníku ).

6.2. Kupující je povinen při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodejce o zjištěných závadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při přepravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodejce, držitele poštovní licence nebo smluvní přepravce. Převzetí zboží potvrzuje kupujícímu podpisem dodacího listu nebo jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem současně potvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li jakákoli zjevna vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li s druh zboží nebo jeho množství, je třeba tyto skutečnosti poznamenat na dodacím listu nebo jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout

6.3. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.3. 1. má vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud taková smlouva chybí, má vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, kterou provádí,

6.3. 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.3. 3. jaký je požadavek na to, aby bylo zajištěno, že jakost nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.3. 4. je zboží v odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a

6.3. 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4. VOP se nepoužijí u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu za vadu, za niž byla cena dohodnuta, za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitých výrobků na závadu odpovídající míře užívání nebo Zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývající z povahy zboží.

6.5. Pokud se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí.

6.6. 
6.6. 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době čtyřiceti čtyř měsíců od převzetí zboží, je-li zboží na prodej, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedeno doba , Které mohou být použity, použijí se ustanovení o záruce za jakost - viz čl. 6.7. níže). 

6.6. 2. Požádá-li o kupujícím, potvrdí prodejce v písemné formě, v jakém rozsahu a po dobu trvání jeho povinnosti v případě chybného plnění. Prodávající má povinnosti z nesprávného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvá povinnost z nesprávného plnění výrobce. V potvrzení uvede své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li se povahy zboží, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícího uvedené údaje. 

6.6. 3. Nemá-li zboží uvedené v čl. 6.3. 1. Může kupující vyžadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud je vzhledem k povaze nepříznivý, avšak pokud vada se týká pouze částí zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti; Není-li možné, může odstoupit od smlouvy. Pokud kupující má právo na bezplatnou odstranění závady, má kupující nárok na bezplatnou odstranění závady. 

6.6. 4. Právo na dodávku nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelnosti závady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakované výskyt závady po opravě nebo pro větší počet závad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. 

6.6. 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nových zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požádat o přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu iv případě, že prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce neopraví nápravu v přiměřené lhůtě nebo že by jednání o nápravě způsobilo značné škody pro spotřebitele. 
6.6. 6. Právo z vádného plnění kupujícím není v případě, že kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. B) údržbu zboží v rozporu s návodem k údržbě nebo c) mechanické poškození zboží (a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, Např. Roztrhnutí, rozříznutí, zašpinění atpod.) 

6.6. 7. Má-li zboží vadu, ze kterého je prodejce zavázán, a pokud se jedná o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující právo na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.6. 8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí jeho prodejci nejpozději do pěti (2) dnů ode dne přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující uplatnil právo, jakož i způsob provedení opravy a dobu jeho trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdrží od kupujícího reklamované zboží.

6.7. 
6.7. 1. Zárukou za jakost se prodejce zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky mají i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obale nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží. 

6.7. 2. Zajišťuje-li smlouvu a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí nejkratší z nich. Pokud však strana vydala jinou záruční dobu než je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost smluvní strany. 

6.7. 3. Záruční doba činí 24 měsíců a běží od odběru zboží kupujícímu. 

6.7. 4. Kupující nemá nárok na záruku, zpsobil vad po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. Neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.8. 
6.8. 1. A) poštou na adrese sídla prodejce Podlažice 90, PSČ 538 51 Chrast, nebo 
b) e-mailem na adresu { 6). 
Kupující je povinen při podání žádosti jednoznačně identifikovat příslušnou smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je oprávněným osobě k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. Fakturou) A uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. 

6.8. 2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil právo, co je obsahem reklamace a jaký způsob vymáhání reklamace požaduje kupující; A potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a doby jeho trvání, případně písemné odůvodnění odmítnutí reklamace. 

6.8. 3. Prodávající rozhodne o reklamě ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží nebo služeb potřebných k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne na delší dobu. O vyřízení reklamace vyrozumí prodejce kupujícího písemně nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Kupující uděluje odeslání objednávky kupujícímu souhlas se zpracováním všech vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, zejména jmenné jméno, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště nebo sídla, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu, (Dále jen "osobní údaje"). 
Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, a to k obchodním a marketingovým potřebám společnosti Spartan Warrior, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona C. 480 / 2004 Sb., O některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv). 
Souhlas se poskytuje za dobu odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva podle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101 / 2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. Že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo má za to, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování svých osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

7.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté Prodávajícímu budou považovány za důvěrné a použije se pouze k plnění smlouvy uzavřené s kupujícím a pro další účely uvedené v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy je předání osobních údajů třetím osobám nezbytné v souvislosti s distribucí nebo platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodávky).

7.3. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje a po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracování osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.

7.4. Společnost Spartan Warrior. Je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00073748.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Vyskytnou-li se na straně prodejce jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodejce právo odstoupit od smlouvy unáhleně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen vrátit neprodleně částku vyplacenou. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nedodržení závazků z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nedodržením, pokud k nedodržení závazků dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, které prodejce nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujících uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za následné a nepřímé škody.

8.2. Kupující prohlašuje, že má zajištěné peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněně postoupit jakoukoli svou pohledávku za prodejcem na třetí osobu. Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakýkoli svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoli svou pohledávkou za prodejce.

8.3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřených smluv a případných sporů z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

8.4. Smlouva mezi prodejcem a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.

8.5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávajícímu, že s mimosoudním stížností se může spotřebitel obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8.6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění obsahuje každý objednávací formulář / smlouvu. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se znění aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od údajů, které určí, přičemž tento datum nesmí předcházet datu zveřejnění jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva upravující práva a povinnosti smluvních stran odlišná od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.